ایرلاک انبار های دارويی و غذايی درنیک

روتاری ولو یا روتاری ایر لاک یا ایر لاک یک تجهیز کنترلی بوده و در صنعت غبار گیر ها ، انتقال مواد بالک با هوا و فیدر ها نقش اساسی برعهده دارد.
ایرلاک، در واقع قاطع و مرز بین دو ناحیه کم فشار و پر فشار بوده و با مکانیزم خاص خود فقط اجازه عبور مواد را میدهد .
روتاری ایر لاک و روتاری فیدر مکانیزمی مشابه داشته و در یک گروه جای دارند..
این تجهیز به دو گروه اصلی روتاری ایر لاک( روتاری فیدر) و گراویتی ایر لاک قابل تقسیم است.

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

TOP